Mária Kappelová

RNDr. Mária Kappelová pracuje od r. 2009 v oblasti vzdelávania v spoločnosti Astronyx ako regionálna zástupkyňa pre Košický a Prešovský región .

Vytvára vzdelávacie projekty v oblasti prírodných vied, ktoré sú zamerané na ich popularizáciu . Projekty sa realizujú v mimoškolskej činnosti v školách a vzdelávacích inštitúciách.

V rokoch 1986 – 2007 pracovala v školstve ako učiteľka 2. stupňa základnej školy. Počas  pedagogickej praxe vykonávala funkcie vedúcej predmetovej komisie pre predmety prírodopis, chémia, technické vyučovanie, vedúca environmentálnej komisie, členka okresných komisií pre súťaže Matematická a Biologická olympiáda. Súčasne úspešne zapájala a organizovala žiakov v menovaných súťažiach.

Od r. 2000 do roku 2003 v rámci mimoškolskej činnosti pracovala v národnej organizácii AMAVET- Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Tu sa venovala oblasti environmentalistiky a životného prostredia: tvorivej projektovej činnosti, organizovala a viedla mládež, získavala dotácie na mimoškolskú činnosť žiakov. Viedla mládež k tvorbe vedecko-technických projektov so zameraním na environmentalistiku, s ktorými postupovali do krajských, celonárodných a medzinárodnom festivale vedy a techniky v Budapešti Millset.

V rámci vzdelávacích  projektov tvorila environmentálne vzdelávacie produkty v spolupráci aj s ďalšími  organizáciami ako Priatelia Zeme, Strediskom pre environmentálnu výchovu. Vzdelávacie produkty zamerala na netradičné metódy vzdelávania. Včleňovala ich do projektov, ktorými získavala finančné dotácie pre školstvo, konkrétne granty z USSteel Košice.