Náležitosti v zmysle zákona

Zákon č. 85/2005 Z.z. zo 4. februára 2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 568/2008 Z.z., zákona č. 266/2010 Z.z. a zákona č. 181/2014 Z.z.

§ 22

5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení strana uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla.

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené dňa 26.3.2016

§ 23

(4) Zoznam darcov je strana povinná zverejňovať na svojom webovom sídle štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov strana uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 26.3.2016

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona za doteraz každý štvrťrok: nikto. Štvrťročne aktualizované v prípade, že nastane stav poskytnutia daru/ov, v opačnom prípade sa má za to, že dar/dary neboli poskytnuté.

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 30.7.2016

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona za doteraz každý štvrťrok: nikto. Štvrťročne aktualizované v prípade, že nastane stav poskytnutia daru/ov, v opačnom prípade sa má za to, že dar/dary neboli poskytnuté.

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 27.10.2016

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona za doteraz každý štvrťrok: nikto. Štvrťročne aktualizované v prípade, že nastane stav poskytnutia daru/ov, v opačnom prípade sa má za to, že dar/dary neboli poskytnuté.

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 2.1.2017

Zákon o politických stranách

§ 22 (5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení strana uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla.

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 16.3.2017

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 30.1.2018

§ 23

(4) Zoznam darcov je strana povinná zverejňovať na svojom webovom sídle štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov strana uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 24.4.2017

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 25.7.2017

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 14.10.2017

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 30.1.2018

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 23.4.2018

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 31.7.2018

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 05.10.2018

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 28.1.2019

§ 22

5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení strana uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla.

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené dňa 25.2.2018

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené dňa 28.1.2019

V zmysle zákona č. 344/2018 Z.z..

§ 22 (5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.

Zoznam v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené dňa 19.3.2019

§ 22 (7) Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Pôžička vo výške 1 700 eur prijatá 21.2.2019 od JUDr. Vladimíra Gürtlera, Havlíčkova 1752/13, 040 01 Košice-sever ( ďalej aj „veriteľ“), dohodnutý úrok vo výške 5 % p.a., doba splatnosti: najneskôr do 21.6.2019, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 21.2.2019

Zverejnené dňa 19.3.2019, upravené 21.6.2019 ( doba splatnosti požičky: najneskôr do 31.12.2019 alebo do 14 dní od výzvy veriteľa, dátum uzatvorenia dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve o pôžičke: 21.6.2019)

Zákona č. 85/2005 Z.z. zo 4. februára 2005 o politických stranách a politických hnutiach § 22 (5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení strana uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla. Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 16.3.2017, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 30.1.2018, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 12.2.2019, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 12.2.2020, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 12.2.2021, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 12.2.2022, Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto, Zverejnené a aktualizované ku dňu 31.3.2023.

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA vyhlasuje, že v kalendarnom roku 2022 neprijala žiadne príspevky, ktoré by bola povinná zverejniť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. § 22 (7) Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Pôžička vo výške 1 700 eur prijatá 21.2.2019 od JUDr. Vladimíra Gürtlera, Havlíčkova 1752/13, 040 01 Košice-sever ( ďalej aj „veriteľ“), dohodnutý úrok vo výške 5 % p.a., doba splatnosti: najneskôr do 21.6.2019, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 21.2.2019 Zverejnené dňa 19.3.2019, upravené 21.6.2019 ( doba splatnosti požičky: najneskôr do 31.12.2019 alebo do 14 dní od výzvy veriteľa, dátum uzatvorenia dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve o pôžičke: 21.6.2019).

Viac aj vo výročných správach strany